Els objectius del PRI són donar més seguretat, aconseguir més eficiència energètica i gestió intel·ligent, adequar-se a la normativa vigent i millorar la salut i la qualitat ambiental. El pla preveu canviar unes 10.000 lluminàries LED a tots els districtes que suposa el 7 % de tot el parc lumínic. Això suposarà un estalvi del 5 % de la potència contractada. Un cop s’instal·lin totes les llums un 20 % de l’enllumenat de la ciutat serà de leds.

Gran estalvi energètic

Segons l’Ajuntament, aquestes millores aportaran més sensació lumínica, sense tenir més potència. La qüestió és que es reparteix més bé la llum utilitzant noves tecnologies. L’estalvi energètic estarà al voltant de 3.620 MWh/any, que suposa el consum elèctric de 1.550 famílies. En total, la ciutat té 146.000 punts de llums viaris i artístics i, d’aquests, més d’un 50 % de la potència contractada està telecontrolada.