Aquest dictamen arriba una setmana després que el mateix Consell de Garanties Estatutàries determinés que el reial decret llei de mesures urgents sobre sanitat aprovat pel Govern espanyol conté articles inconstitucionals o que vulneren l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Aquest dilluns s’ha conegut un altre dictamen del consell en la mateixa direcció. Aquest cop, l’organisme es pronuncia en contra del reial decret llei amb els ajustos en l’àmbit de l’educació. En concret, contra sis articles. Considera que o bé vulneren la Constitució, o bé envaeixen les competències de la Generalitat.

El Consell de Garanties considera que la fórmula del reial decret llei en aquest cas és contrària a l’article 86.1 de la Constitució, perquè, igual que s’ha valorat amb la retallada sanitària, no es compleix el requisit de la “urgència”.

El dictamen també determina que l’article relatiu al finançament de beques i ajudes universitàries no s’ajusta a l’article que estableix que “les comunitats autònomes gaudiran d’autonomia financera per al desenvolupament i execució de les seves competències”. A més, el consell argumenta que el decret “imposa una obligació de cofinançament per part de la Generalitat de les beques destinades al component de matrícula en el cas que aquesta fixi el preu públic de l’ensenyament per damunt del límit inferior que finança l’Estat”, per la qual cosa hi ha “vulneració de l’autonomia financera en la vessant de la despesa” que marca la Constitució.

L’òrgan consultiu també detecta una invasió de competències en la regulació del règim del professorat docent, així com la regulació dels requisits per a la creació de centres universitaris. El dictamen assenyala que un dels articles vulnera les competències de la Generalitat relatives a la política de personal i recursos humans.