L’aposta d’Ensenyament, que segons ha dit la consellera va en la línia del model europeu, és treballar per competències bàsiques, cosa que implica, ha dit Ruiz, “que els alumnes tinguin no només els coneixements, sinó també les destreses i habilitats que els integrin per resoldre qualsevol situació de la vida quotidiana”. En aquest sentit, ha remarcat que el nou model d’avaluació és “formativa” i que ha de servir “per saber en quin moment del procés d’aprenentatge es troben els alumnes i per detectar les dificultats amb què es topa cada un. D’aquesta manera, es vol evitar “cronificar els problemes” i prendre mesures “en el moment en què es presentin”.

Sobre la forma que prendrà aquest nou model, la titular d’Ensenyament ha detallat que no només hi haurà una nota global de cada matèria sinó que es detallaran aspectes concrets de cada assignatura. De llengua, per exemple, se’n desgranaran la comprensió lectora o l’oral, entre d’altres, i en el cas de matemàtiques, la resolució de problemes o les operacions.

A partir d’aquest juny, les notes seran assoliment excel·lent (AE), assoliment notable (AN), assoliment satisfactori (AS) i no assoliment (NA). També hi haurà tres aspectes més que es valoraran al final de cada cicle, és a dir, a segon, quart i sisè. Seran l’àmbit digital”, “aprendre a aprendre” i “autonomia i iniciativa personal i emprenedoria”.  Pel que fa als alumnes amb necessitats especials, la consellera ha remarcat que hi haurà plans individualitzats, tant pels que tinguin dificultats com pels que tinguin altes capacitats.