El problema principal del sistema educatiu català és la diferència de rendiment tan elevada entre l'alumnat autòcton i l'immigrant. Una diferència que és molt superior que a la resta de països que participen en la mostra, i que en l'àmbit espanyol només supera la Rioja. Aquest contrast és dóna molt més dins les escoles públiques que en les privades. En un mateix centre, la concentració d'alumnes immigrants impacta negativament sobre els resultats que obtenen, però en canvi, no ho fa sobre el rendiment dels nadius. FERRAN FERRER, catedràtic de la UAB "L'administració ha de fer varies coses. Punt número u, ha d'evitar que hi hagi escoles gueto. Segon element, tot el que té a veure amb l'acompanyament amb les famílies. Els resultats de PISA no són només el resultat de les escoles, són els resultats del procés educatiu." Un de cada dos alumnes immigrants ha repetit curs al llarg de l'escolarització. Precisament sobre els perfils d'alumnes que obtenen pitjors resultats, com els repetidors o els fills de famílies immigrades, la Fundació Jaume Bofill alerta que tenen menor presència en aquesta mostra de l'informe PISA i afirma que aquest esbiaix afecta les interpretacions positives dels resultats. FERRAN FERRER, catedràtic de la UAB "Observem que hi ha un percentatge inferior d'alumnes immigrants del que hi hauria d'haver-hi, tenim practicament 150 alumnes menys." La comprensió lectora és la matèria en què més han avançat els estudiants catalans. Fa tres anys hi van obtenir 477 punts, i ara s'acosten als 500, cinc punts per sobre la mitjana de l'OCDE. ¤W3 65 ]] El fracàs escolar té un percentatge menor que en altres territoris però, per contra, el nombre d'alumnes amb un rendiment alt és força millorable. La dada positiva és que Catalunya té més alumnes resilients, és a dir, estudiants, que tot i provenir de nivells socioeconòmics baixos, obtenen puntuacions elevades.

En una primera conclusió, l’informe Bofill alerta que la presència menor d’alumnes amb característiques que contribueixen a tenir resultats més baixos pot haver incidit en els resultats.  És a dir, que la millora respecte a edicions anteriors pot no ser per una millora del sistema sinó a l’esbiaix de la mostra.

Diferències entre l’alumnat nadiu i el d’origen immigrat

L’anàlisi amb detall de les dades del projecte PISA permet concloure que a Catalunya la diferència entre la puntuació dels estudiants d’origen immigrat i l’alumnat nadiu és més destacada que a la resta de països de la mostra. Amb 82 punts, la diferència és prop de 40 punts superior a la mitjana de l’OCDE

L’efecte company

L’estudi de la Fundació Jaume Bofill també permet trencar alguns tòpics. Tot i que la diferència de puntuació és favorable als centres de titularitat privada, un cop es fa la detracció de l’estatus socioeconòmic i cultural de l’alumne i del centre les diferències es redueixen i en alguns casos acaben sent favorables a la pública. Un altre tòpic que trenca l’estudi de la fundació és la influència que la concentració d’alumnat d’origen immigrat té en la resta de companys. Segons el treball, l’impacte es produeix sobre el mateix alumnat immigrat i no sobre els companys nadius.

Pel que fa als barems d’excel·lència i risc de fracàs escolar, tot i que Catalunya té un percentatge acceptable d’alumnat en risc de fracàs escolar, alhora és lluny del mínim d’excel·lència que marca la mitjana de l’OCDE. Una altra dada destacable és que aquests alumnes no es concentren en uns centres en concret, sinó que estan repartits, fet que permet afirmar que no caldria crear centres exclusius per a l’excel·lència, com proposen algunes comunitats autònomes com Madrid.

En el cas dels alumnes de baix rendiment, sí que es pot concloure, en canvi, que concentrar-los en una mateixa aula en perjudica el rendiment i que, per tant, n’és recomanable una distribució equitativa entre els diferents centres.

Alumnes resilients

L’informe Bofill també destaca com a novetat important l’anàlisi de l’alumnat resilient, que són aquells estudiants que s’escapen al determinisme sociològic de la família on han nascut. Catalunya té més alumnes resilients que altres territoris. El perfil d’aquest alumne és: noia, parla català o castellà, ha nascut a Catalunya, no ha repetit, ha anat a preescolar i ha estat escolaritzada en un centre de titularitat pública o privada.