L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha fet públic un informe sobre els tractaments de drogodependència a Catalunya. Durant el 2018 van començar 13.944 tractaments per abús o dependència de les drogues i l’alcohol és la que provoca més addicció. De fet, han registrat 5.870 casos, que corresponen al 42,2 %.

La segona droga que té més inicis de tractament és la cocaïna, que correspon al 24 % dels casos, fet que vol dir que la demanda de tractament per aquesta droga s’ha incrementat els darrers tres anys. En tercer lloc hi ha el cànnabis (13, 8 %) i l’heroïna (12 %). En últim lloc hi ha el tabac, que representa un 3,7 % dels casos.

L’informe també analitza les dades segons el gènere de les persones que demanen començar un tractament i conclou que tres de cada quatre casos són homes. Aquesta proporció es manté en tots els tipus de drogues excepte en el tabac, on la proporció està més igualada, i en la cocaïna i heroïna. En aquests tipus de drogues, el 80 % de tractaments els comencen els homes.

Dones i homes, més igualats en consum de drogues legals

Les xifres també reflecteixen que les dones tendeixen a igualar els homes en el consum de drogues legals, com el tabac, o amb menys rebuig social, el cànnabis. Pel que fa a les edats, l’informe conclou que gairebé el 60 % del total de persones que comencen un tractament tenen entre 31 i 50 anys. La droga per la qual la gent més jove fa inicis de tractament és el cànnabis (29 anys), mentre que les drogues per les quals es demana un tractament amb una edat més avançada són el tabac i l’alcohol.
Durant l’any 2018 es van atendre 6.878 usuaris als Serveis de Reducció de Danys, que rep les persones que comencen un tractament per la seva addicció. D’altra banda, 3.675 persones van anar a les sales de consum supervisat, és a dir, sales amb condicions higièniques i segures per prevenir infeccions greus.

L’alcohol, la substància que causa més urgències

L’any passat es van atendre 17.477 urgències hospitalàries a causa del consum abusiu de substàncies. Més de la meitat, un 57 %, van ser per l’alcohol, seguides de les relacionades amb la cocaïna (11 %). Si observem les dades tenint en compte el gènere, les noies d’entre 12 i 15 anys presenten un percentatge més alt d’intoxicació per alcohol, però a mesura que avança l’edat la proporció s’inverteix.