La Generalitat ha presentat les línies base que fixaran el desenvolupament de les activitats de lleure per a infants i joves de fins a 17 anys amb el condicionant que el Procicat no modifiqui la situació. El document recull l’experiència acumulada amb tot un curs escolar, així com la prova de foc que van suposar engegar els casals d’estiu després del confinament l’any passat o la represa de les colònies escolars l’1 de març. De fet, moltes de les mesures es mantenen, com l’obligatorietat de la mascareta, la ventilació i la prohibició de compartir estris. Una de les novetats és que tot i que es manté el concepte de grup bombolla, s’ampliarà en funció de l’activitat i de l’espai disponible. En cada grup, hi haurà un responsable que s’encarregarà de vetllar perquè es compleixin totes les mesures.

Bombolles més àmplies

Si els casals d’estiu del 2020 van començar amb grups de fins a 10 participants, el darrer document de la Generalitat recomana reunir de 10 a 14 infants o joves per cada grup de convivència. Tot i això, estableix un nombre superior màxim, sempre que l’espai disponible ho permeti i sense deixar de tenir en compte les ràtios marcades per la normativa específica de les activitats de lleure.

  • casals d’estiu: un màxim de 24 participants
  • colònies i campaments: un màxim de 30 participants

En tots els casos es recomana realitzar les activitats a l’aire lliure o, si més no, ventilar bé i sovint els espais.

Transport i espais compartits, controlats

Aquests grups de convivència podran, tanmateix, coincidir dins un autocar. Els diversos components de cada bombolla seuran junts, i si és possible, separats d’altres bombolles. Això sí, cada infant o jove tindrà un seient assignat que haurà de mantenir sempre si es repeteix el viatge en menys de 48 hores, per tal de facilitar el rastreig de contactes en cas d’un positiu.

Lliteres d'una casa de colònies
Lliteres d’una casa de colònies

També podran coincidir en equipaments o cases de colònies, però no trobar-se ni fer activitats conjuntes. En aquests casos, el document va en la línia de dividir espais, fer torns per utilitzar espais comuns i, sobretot, desinfectar sales i cuina entre cada grup. I en aquest darrer supòsit, es prohibeix que infants o adolescents col·laborin en les tasques de cuina i servei del menjar. Cadascú tindrà els seus estris i el seu menjar, que mai es podran compartir.

A l’hora de dormir, cal que els menors mantinguin la distància d’1,5 metres entre caps. Per això se suggereix posar els capçals dels llits capgirats alternament, per evitar respiracions creuades. Si es tracta d’una acampada, caldrà que es marquin les ubicacions dels sacs de dormir. Dins d’un mateix grup de convivència, es permet utilitzar mampares com a mesura alternativa a aquesta distància recomanada. Podran dormir dos grups diferents en una mateixa habitació sempre que es respectin les distàncies.

Mesures similars a les escoles

El que no canvia és la necessitat d’organitzar una entrada i sortida esglaonada dels diversos grups que puguin coincidir en un mateix recinte, com ja es fa a les escoles. També el control dels símptomes, la neteja sovint de les mans i l’obligatorietat de fer servir la mascareta a partir dels sis anys, excepte en casos molt justificats.

Un responsable anticovid

L’organització d’activitats de lleure regulades s’ha de notificar a la Direcció General de Joventut i signar una declaració responsable que inclou acceptar les mesures de seguretat i higiene, les de manipulació d’aliments, d’ús i desinfecció d’espais i utillatge, així com disposar d’un pla d’evacuació i haver designat la persona responsable de prevenció i higiene de l’activitat. Aquesta persona haurà de superar la formació de responsables de prevenció i higiene que ofereixen la Direcció General de Joventut i el Departament de Salut.

Els monitors hauran de portar una graella de registre de comprovació de símptomes en el cas de les colònies, per comprovar diàriament l’estat de salut dels participants. En canvi, als casals d’estiu seran les famílies les encarregades d’assegurar que no tenen cap dels símptomes d’alerta de covid-19.