Quatre pilars: higiene, salut, alimentació i educació

L’objectiu és detectar abandonaments de les funcions parentals bàsiques en matèria d’educació, higiene, salut i alimentació en infants en edat preescolar. És a dir, pares que, ja sigui per negligència o per abús, descuiden la higiene dels fills, que s’obliden de donar-los l’esmorzar o que no s’interessen per la seva educació.

Per tant, no es tracta tant de percebre maltractaments o negligències severes, com l’abandonament d’un nadó en un cotxe, sinó aspectes més delicats i difícils de detectar, en què és important elaborar un instrument de cribratge sensible. És a dir, un mètode que permeti sistematitzar un diagnòstic de maltractaments des de la consulta pediàtrica i que, després, es pugui implantar als centres de salut.

El treball de camp

El grup de recerca del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la UAB treballa sobre el terreny gràcies a la col·laboració dels professionals del CAP Sant Andreu. Des de la Línia Pediàtrica del centre, liderada per la doctora Marta Quixano, s’han seleccionat diverses famílies amb infants de zero a tres anys per analitzar els comportaments i les estratègies educatives que utilitzen els pares o tutors amb els infants. La finalitat és fer un estudi comparatiu entre famílies que tenen un entorn determinat com a “normal” i famílies en què s’han detectat símptomes de maltractament. Per a l’estudi, que està previst que finalitzi el novembre de 2014, s’han gravat vídeos i s’han fet entrevistes amb les famílies.

Després s’elaborarà un protocol pilot de detecció per als pediatres del centre que, durant tres mesos, es demanarà que l’avaluïn. Els resultats es posaran en comú amb la resta de països europeus i, a partir d’aquí, s’instaurarà un sistema de protecció per als països de la Unió Europea.