En total, a Catalunya s’han produït tres detencions.