grup experts educacio

(ACN) El Departament d’Educació ha enviat unes instruccions als centres que inclouen un qüestionari de set preguntes per verificar si els seus projectes lingüístics s’adeqüen al nou decret. Les direccions hauran de contestar les set preguntes binàries —de sí o no— per saber si poden mantenir el pla actual, o bé si l’han d’adequar.

Les instruccions determinen que si es contesten totes les qüestions en afirmatiu, el projecte del centre compleix amb la normativa i, per tant, es pot mantenir. Per contra, si alguna és negativa, aquest s’haurà de revisar i modificar el curs vinent. Entre les qüestions, es demana si el projecte preveu un ús “curricular i educatiu” tant del català com del castellà i si evita l’ús de percentatges.

Segons ha detallat el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray es tracta d’un “escut legal”. A la roda de premsa d’aquest dimarts, després de la reunió del Consell Executiu, Cambray ha explicat que ja ha informat al TSJC sobre el nou decret. El conseller ha defensat que amb aquesta eina s’ha creat un “escut legal i jurídic” i que Educació assumeix la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes. Ara bé, ha recordat que els professionals són els “últims responsables” d’aplicar-los.

Quines són les set preguntes del qüestionari?

La primera de les preguntes és si el projecte preveu que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge. La segona demana si el projecte preveu també que el català sigui la llengua d’ús normal en l’acollida de l’alumnat nouvingut. La tercera és la que fa referència a l’ús curricular i educatiu tant del català com del castellà i, la quarta, qüestiona si el projecte incorpora criteris exclusivament pedagògics i des d’un abordatge global, integrador i de transversalitat curricular per determinar la presència i el tractament de les llengües oficials.

La cinquena pregunta demana si el projecte lingüístic té en compte la diagnosi de la realitat sociolingüística del centre, la sisena si té en compte els resultats de les proves i avaluacions periòdiques, tant internes com externes, en les diferents etapes educatives. El qüestionari es tanca amb la pregunta sobre si el projecte lingüística evita l’ús de percentatges en l’ensenyament i l’ús de les llengües.

Verificació abans del 30 de juny

En les instruccions s’especifica que la direcció del centre ha de verificar que el projecte s’adequa al decret abans del 30 de juny. En els casos en què hi hagi respostes negatives, caldrà adaptar el projecte i que aquesta modificació l’aprovi el Consell Escolar, en el cas dels centres públics, o la titularitat del centre havent escoltat el Consell Escolar, en els cas dels concertats. Un cop feta la modificació, la direcció o la titularitat del centre hauran de trametre el projecte a la direcció del servei territorial corresponent o a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona.

Les instruccions concretes que aquestes actuacions han d’estar fetes “en el termini més breu possible” durant el curs vinent, i amb caràcter general durant els sis primers mesos.

Educació assumeix la responsabilitat

D’altra banda, en les instruccions que s’han enviat als centres s’especifica que el departament “assumeix la responsabilitat” sobre la legalitat dels projectes lingüístics que valida. En aquest sentit, el govern recorda que és el departament i el seu responsable —Josep Gonzàlez-Cambray— l’encarregat de verificar-los i donar el seu vistiplau, considerant, doncs, que els centres no fan una altra cosa que donar compliment a l’ordre d’una instància superior.

Tot i això, sí que s’insta els membres de la comunitat educativa a vetllar perquè es compleixin aquests projectes lingüístics. En concret, es recorda que els docents i el personal d’atenció educativa “no poden optar per un ús de la llengua diferent del previst en cada projecte lingüístic”. Des d’inspecció es revisarà que s’estigui portant a terme, ja sigui amb visites, controls, o altres tipus de plans específics.

Per últim, es concreta que les instruccions no afecten els centres que imparteixen el primer cicle d’educació infantil.