Sense sostre durant el confinament

La pandèmia del coronavirus no afecta tothom de la mateixa manera. De fet, la covid-19 causa més casos i més mortalitat entre les persones amb un nivell socioeconòmic més baix. Així ho constata el primer informe elaborat per l’Observatori de les Desigualtats en Salut i que ha publicat l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Segons l’estudi, entre els homes de 80 anys o més i amb rendes inferiors als 18.000 € anuals la mortalitat és de 2.832,4 per cada 100.000, mentre que en les dones del mateix nivell socioeconòmic és de 1.361,9 per cada 100.000. En canvi, entre les persones amb rendes superiors als 100.000 € anuals, moren 1.910,8 de cada 100.000 homes i 1.093 de cada 100.000 dones.

L’Observatori de les Desigualtats en Salut també pren com a referència les àrees bàsiques de salut (ABS) de residència. En aquest sentit, conclou que algunes ABS de nivell socioeconòmic més baix presenten unes taxes més elevades de mortalitat, especialment en el grup d’edat de 65 a 79 anys.

Pel que fa als casos de coronavirus, l’informe també assegura que la taxa d’infecció entre els homes de 80 anys o més amb una renda inferior als 18.000 € és de 14.313,4 per cada 100.000, mentre que entre les dones del mateix nivell socioeconòmic és de 13.136,6. Entre els homes amb rendes superiors als 100.000 €, en canvi, la taxa és fins a tres vegades inferior (5.452,1), mentre que entre les dones de nivell socioeconòmic alt hi ha 7.917,5 casos per cada 100.000.

Per la directora de l’observatori, Anna García-Altés, “les dades analitzades posen de manifest desigualtats de gènere i nivell socioeconòmic en el nombre de casos i la mortalitat per covid-19″. I hi afegeix que, “quan la pandèmia acabi, caldrà fer balanç, analitzar totes les dades i treure conclusions que ajudin al disseny de polítiques de salut“. Aquest, de fet, és un dels objectius de l’observatori, de creació recent.