Els exàmens han començat aquest dissabte a partir de les nou del matí i s’han allargat fins a la una del migdia. Les dues primeres hores s’han dedicat a la competència comunicativa i raonament crític, que serveix per valorar la comprensió de textos, l’expressió escrita i la identificació d’errors ortogràfics. Després s’ha dedicat  una hora i mitja a les competències logicomatemàtiques, en què es puntuarà si hi ha bon raonament davant situacions que comportin una anàlisi tant lògica com matemàtica.

Des del Departament d’Ensenyament defensen que, malgrat que la selectivitat garanteix el nivell de coneixements necessaris, per accedir els estudis de mestre es necessiten unes aptituds concretes que són les que es mesuren en les PAP. “Un bon mestre és  necessari que sigui un bon referent en llengua, en raonament i lògica, per això fem aquestes proves” assegura Miquel Martínez,  coordinador del Programa de Millora i Innovació a la Formació de Mestres (MIF). Fins aquest any les PAP, consistien únicament en una avaluació de les llengües catalana i castellana de la selectivitat que requeria una mitjana de 5, amb una nota mínima de 4 en cada una de les proves.

Les proves s’han realitzat en cinc seus universitàries ubicades a Barcelona, al campus de Bellaterra de la UAB, Girona, Tarragona i Lleida. En total s’hi han presentat 2.920 alumnes. Alguns dels aspirants s’hi han mostrat preocupats,  perquè només hi ha 2.718 places d’aquests estudis, fet que suposarà 200 dels alumnes que s’examinen aquest dissabte es quedaran sense plaça. Però per tal d’accedir a la universitat el que importa és la nota de tall que s’extreu de la selectivitat, ja que les PAP no es puntuen i sinó que es valoren com a apte o no apte.

Competència comunicativa 

La primera part de l’examen ha estat centrat en un text d’Umberto Eco, “El dilema de l’assassí a la porta”, que tracta sobre la mentida i el debat entre moderats i rigoristes, sobre el qual s’han fet una sèrie de preguntes per valorar la comprensió lectora dels alumnes. La prova ha continuat  amb una redacció, d’una extensió entre 250 i 300 paraules. El tema del text era el mateix que el d’Umberto Eco.

Per últim, hi havia un exercici per valorar el domini del sistema lingüístic en què els estudiants havien de corregir 10 errors d’ortografia, de lèxic, de morfologia, de sintaxi o d’expressió. El text amb els errors era el següent:

Competència logicomatemàtica 

Aquesta part de la prova s’ha dividit en dues parts. La primera estava formada per 10 problemes en què s’havia d’utilitzar la lògica matemàtica, com aquests:

La segona part ha constat de 10 preguntes relacionades amb 5 problemes matemàtics. Aquí un exemple: