Només una de cada tres persones del sector TIC són dones, tot i que en aquest àmbit la bretxa salarial és del 10 %, la meitat que la mitjana de la ciutat, que se situa en el 22 %. El salari mitjà per als homes és de 37.846 euros, mentre que el de les dones és de 33.800 euros pel mateix lloc de feina. L’informe ha detectat que la bretxa tecnològica comença a l’educació primària a causa dels estereotips. La directora de Barcelona Activa, Sara Berbel, i la regidora de Feminismes i LGTBI han proposat actuacions en l’àmbit educatiu i fomentar la presència de dones en càrrecs públics.

La bretxa tecnològica s’inicia a primària, amb els estereotipis i rols de gènere. En els llibres de text només hi ha un 7,5 % de referents culturals i científics que són dones. Al batxillerat, tot i que un 54 % dels estudiants són dones, només el 45 % opta per la modalitat tecnològica. A la universitat les dones representen el 52 % de l’alumnat, però només un 13 % es matricula d’assignatures de noves tecnologies.

De les 20.000 associacions que hi ha a la ciutat només el 4 % són de dones i un 1 % treballen en el sector de les TIC i multimèdia, com ara Girls in Tech, Donestech o Dones en Xarxa.

L’estudi també recull iniciatives per combatre la infrarepresentació de les dones en l’àmbit tecnològic a Barcelona, Catalunya, Espanya i en àmbit internacional, com ara fomentar les vocacions científiques des de l’escola i donar visibilitat a les dones en esdeveniments com el congrés de mòbils. L’estudi s’emmarca en el Pla per la justícia de gènere de l’Ajuntament per reduir les desigualtats.