eleccions municipals

Les eleccions municipals del 2019 ja són a tocar. Se celebraran el 26 de maig. L’Ajuntament de Barcelona ha fet el sorteig i entregarà les notificacions fins el 4 de maig.

Qui pot ser membre d’una mesa electoral? Hi ha un president, dos vocals i suplents. Aquests càrrecs són obligatoris i no els poden assumir persones que s’hi presentin com a candidats. Segons la Llei orgànica de règim electoral general (LOREG) hi ha diversos casos que exoneren la gent que en surt escollida. Es poden al·legar motius personals, familiars i professionals i acreditar-los amb documents.

Causes personals per no anar a una mesa electoral

 • Tenir entre 65 i 70 anys. Les persones majors de 70 anys ja no són citades
 • Situació de discapacitat si s’acredita el certificat corresponent
 • Ser pensionista d’una incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa
 • Tenir una situació d’incapacitat temporal per la feina amb baixa mèdica
 • Estar embarassada de sis mesos o estar en el període de baixa maternal
 • Estar empresonat o estar ingressat en un hospital psiquiàtric
 • Haver format part d’una mesa electoral amb anterioritat almenys en tres ocasions en els últims 10 anys
 • Ser víctima d’un delicte amb una ordre d’allunyament si el condemnat o presumpte autor ha d’anar a votar al col·legi electoral on es consta com a membre d’una mesa
 • Una lesió o malaltia psíquica o física que impedeixi exercir les funcions de membre de la mesa
 • Pensionista d’una incapacitat permanent total per desenvolupar una professió determinada
 • Situació de risc durant els primers sis mesos d’embaràs
 • Tenir prevista una intervenció quirúrgica o proves mèdiques rellevants el dia de la votació o els dies anteriors o a l’endemà
 • Que l’individu formi part d’una comunitat religiosa i estigui en règim de clausura
 • El canvi de domicili habitual si està situat en una altra comunitat autònoma

Causes familiars per no anar a una mesa electoral

 • La condició de mare durant el període de lactància, ja sigui natural o artificial i fins que el nadó faci nou mesos
 • Tenir cura directa i contínua de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial
 • La cura directa i contínua d’un familiar de fins a segon grau que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix
 • Acreditar un esdeveniment familiar especial molt rellevant que no pugui posposar-se i que, en cas de canviar-se de dia, provoqui perjudicis econòmics importants. Això val per a la persona assignada a la mesa o bé per familiars de fins a segon grau. Podria ser un casament
 • Ser pare o mare de menors de 14 anys i que l’altre progenitor no pugui fer-se càrrec dels fills durant la jornada electoral, o bé que no tingui ascendents que els puguin cuidar o germans més gran.

Causes professionals per no anar a una mesa electoral

 • Les persones que el dia de les eleccions han de treballar per a les juntes electorals, els jutjats i les administracions públiques que tinguin encarregades tasques electorals
 • Els qui durant el dia de les eleccions tinguin guàrdies com les d’un metge, infermers o professionals amb tasques sanitàries, de protecció civil, bombers, etc.
 • Els directors de mitjans de comunicació d’informació general i els caps dels serveis informatius que han de fer la cobertura de la jornada electoral
 • Els professionals que han de participar en esdeveniments públics el dia de la votació i que els tinguin previstos amb anterioritat a la data en la qual es van convocar les eleccions

Els qui no puguin formar part d’una mesa electoral i hagin estat citats tenen un termini de set dies per al·legar a la Junta Electoral de Zona la seva causa justificada.