L’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques ha admès a tràmit 126 de les 499 denúncies que ha rebut a través de la Bústia Ètica. La majoria de les denúncies tenen a veure amb suposades males pràctiques dels cossos de seguretat i en la contractació pública. Tot i que la Bústia Ètica centra bona part de les actuacions de l’oficina, aquest organisme que vetlla pel bon funcionament de l’Administració també ha elaborat 11 informes i sis auditories des de novembre del 2015.

Una de les 126 denúncies que ja ha investigat l’Oficina per la Transparència n’hi ha una de relacionada amb el servei de recollida d’oli usat a domicili. Segons la memòria que ha publicat l’oficina, es conclou que “no hi ha constància” que les empreses encarregades del servei “s’hagin sotmès als principis de publicitat i concurrència” a l’hora de subcontractar la fabricació de pots i una campanya informativa per promoure el reciclatge d’oli.

L’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament, que revisa el bon funcionament de l’Administració, es va crear el novembre del 2015 amb l’objectiu de millorar i reforçar la fiscalització que es fa dels serveis municipals. També es va constituir per elaborar l’estructura i els mecanismes de control de gestió, auditoria i anàlisi de tot l’Ajuntament. Durant aquest temps, l’Oficina ha creat el Consell Assessor per la Transparència, s’ha encarregat de fer el seguiment d’aquesta fiscalització, ha aprovat el Codi ètic de conducta, que afecta més de mig milers de càrrecs del consistori i ha creat la Bústia Ètica. A més, durant aquest període ha rebut 14.000 visites mensuals de mitjana.

Més d’una desena d’informes

L’Oficina per la Transparència i el Bon Govern també ha redactat 11 informes sobre qüestions sol·licitades per ciutadans, grups municipals o algun departament de l’Ajuntament. Entre aquests informes hi ha un seguiment de les despeses de comunicació i les subvencions publicitària a la premsa, una anàlisi de l’estructura organitzativa de la fundació Mobile World Capital i un informe dels projectes de parcs de patinadors.

Mitja dotzena d’auditories

Des de l’Oficina també s’han fet mitja dotzena d’auditories a petició de l’alcaldia mitjançant un decret, a través d’una planificació anual o de les diferents gerències municipals. Entre les auditories fetes n’hi ha una a l’Institut Municipal d’Informàtica, una a l’Institut de Prestacions Mèdiques per al personal municipal i una a Barcelona Serveis Municipals.