Pas endavant en la transformació urbanística de la Colònia Castells, a les Corts. La Comissió de Govern ha aprovat destinar 22 M € per a l’expropiació de part del veïnat afectat. Concretament, una peça ubicada al carrer d’Entença, entre el carrer de Gelabert i Montnegre (d’aproximadament 3.833 m2 de superfície). Els recursos serviran per fer front a l’expropiació dels béns, l’extinció de les activitats, l’enderroc de les finques i els reallotjaments dels veïns i veïnes afectats. Uns tràmits amb què es deixa pràcticament enllestit, el projecte iniciat fa 15 anys i que preveu construir habitatges públics nous i crear una gran zona verda.

Una trentena de famílies afectades

En aquest àmbit hi ha els blocs situats entre els números 250 i 282 del carrer d’Entença i diverses finques de la part superior del carrer de Montnegre, on viuen 31 famílies que, al llarg del període d’exposició pública, hauran d’optar a indemnització o bé reallotjament, segons reuneixin o no els requisits per tenir-hi dret.

Amb el procés de reallotjament s’omplirà l’escala de l’edifici B-1 d’Entença-Morales, que disposa de 20 habitatges compromesos per als afectats de la Colònia Castells. Amb aquestes actuacions es reprenen les expropiacions previstes per al 2020 i que quedaven pendents a causa de les circumstàncies excepcionals de la covid-19.

Ara, els equips tècnics de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) han iniciat els treballs oficials d’elaboració del PETC (Projecte d’Expropiació per Taxació Conjunta). En el projecte s’inclouen els edificis de l’àmbit superior definit pel carrer de Montnegre i la plaça del Carme, i tots els edificis del carrer d’Entença, entre els números 250 i 282. Queden exclosos d’aquesta fase els edificis del carrer de Gelabert, 2-4, i 6, que s’abordaran en la següent i última etapa de tota la transformació de la Colònia Castells juntament amb els edificis d’Entença, 239-245 (edificis Barnola).

A més, ja s’ha fet el treball de camp per establir els drets d’expropiació recollits al PETC, i continuaran les reunions amb el veïnat per estudiar cas per cas i saber si l’elecció dels ocupants de l’habitatge és optar per la reinstal·lació o una indemnització pel trasllat. Aquesta feina també serveix per definir l’estat de l’edificació, els usos comercials que hi pugui haver i, en general, tots els elements significatius per acabar de formular la valoració dels drets a expropiar i la complexitat del trasllat de les famílies.

Expropiacions a finals d’any

La previsió del govern municipal és aprovar inicialment el PETC a l’abril i, definitivament, al juliol per poder efectuar les indemnitzacions per les expropiacions a finals d’any. El regidor de les Corts, Joan Ramon Riera, va explicar dimecres passat l’estat del procés i els propers passos a seguir en el marc de la comissió mixta de seguiment del projecte de la Colònia Castells. Aquest és un instrument reglat, creat en el Protocol del 2007 per valorar i decidir les actuacions que afecten el desenvolupament de la Colònia Castells.