La toga és un símbol d’autoritat que dota de solemnitat els judicis. El seu ús està recollit a l’article 187 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (6/1985) i es desplega en el Reglament d’honors, tractaments i protocols en els actes jurídics solemnes del 2005 en què s’especifica que jutges i magistrats han d’utilitzar la toga en tots els actes protocol·laris i actuacions jurisdiccionals que es realitzin als estrats de cada jutjat o tribunal.

Aquesta setmana, la Marta Ballesta ens porta una toga i coneixerem com es distingeixen visualment les dels magistrats i les dels jutges.