Totes les societats han utilitzat substàncies que generen determinades sensacions, les drogues s’han usat des de la Prehistòria. Quan el tabac arriba a la cultura occidental es manté com un ritu adaptat durant cert temps però a poc a poc es va estenent i amb l’explosió del consumisme es converteix en hàbit. L’Àngel Casals ens explica com ha anat canviant el consum del tabac al llarg de la història.