Segway circulant

Els patinets i ginys elèctrics són cada cop més habituals, però saps quina és la normativa dels patinets elèctrics a Barcelona (actualització 2021)? Coneixes per on pots circular amb els patinets elèctrics i els vehicles de mobilitat personal?

Hi ha una ordenança per als patinets?

Tot i que, ara per ara, no hi ha cap normativa general que reguli l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP), la DGT ha publicat una instrucció transitòria amb els criteris que defineixen com fer-ne un ús adequat. Aquesta instrucció haurà de servir fins que la Unió Europea publiqui la normativa definitiva. T’expliquem els detalls de la normativa transitòria, tenint en compte els criteris de la DGT i de l’Ajuntament de Barcelona:

Es distingeix segons el tipus de vehicle de mobilitat personal: el patinet elèctric o la bicicleta. La velocitat màxima depèn de la via i del vehicle, però en qualsevol supòsit el límit més alt és de 30 km/h.

 • Carril bici: per a tots els tipus de vehicles, sempre que l’amplada ho permeti, i circulin en el sentit senyalitzat. En el cas que sigui un carril a la vorera poden anar a un màxim de 10 km/h. Si és a la calçada, la velocitat límit és de 25 km/h.
 • Carrer amb plataforma única: si és exclusiva per a vianants, hi poden circular els de tipus A a un màxim de 10 km/h. Si és una via per on també passen vehicles, també hi poden passar els de tipus B i C1 a 20 km/h.
 • Calçada: està reservada als cicles de més de dues rodes de tipus C1 i C2. En queden exclosos, però, els carrers que formen part de la xarxa bàsica, que concentren un gran flux de trànsit i tenen connexió en l’àmbit de la ciutat.
 • Calçada de zona 30: s’hi permeten tots els vehicles de mobilitat personal a una velocitat de 30 km/h, excepte els més lleugers. Els de tipus A només hi podran circular si el vehicle permet superar els 20 km/h.

Què vols saber de la circulació a Barcelona dels patinets elèctrics?

Quines mesures de seguretat he de prendre?

En el cas dels vehicles d’ús personal, el casc només és obligatori ara per ara en les plataformes i patinets elèctrics grossos (tipus B), mentre que és recomanable en els més lleugers. Tot i això, si es tracta de vehicles dels quals es treu un profit econòmic, per exemple, de lloguer, el casc serà obligatori, com també ho és per als vehicles de tipus C1 i C2. Els elements reflectors, llums i timbre són imprescindibles en tots els vehicles, excepte en el cas dels lleugers (tipus A). Ara bé, l’Ajuntament de Barcelona ja estudia l’obligatorietat del casc per a patinets elèctrics.

El conductor ha de ser necessàriament major de 16 anys, excepte en el cas dels vehicles que portin passatgers, en què cal tenir 18 anys. Els menors només en poden fer ús en zones tancades al trànsit i sota la responsabilitat dels pares o tutors.

Tenir una assegurança no és obligatori si l’ús del vehicle és personal, però en el cas dels que es dediquen a una explotació comercial, sí. Cal que tinguin una assegurança de responsabilitat civil. Barcelona també proposa que l’assegurança sigui obligatòria per a tots els patinets elèctrics en un futur. La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha dit que elevarà la iniciativa al Pacte per la Mobilitat (on són representades entitats del sector) perquè “és el moment d’obrir el debat i plantejar aquesta mesura”.

Hi ha multes per als patinets elèctrics a Barcelona?

Sí, l’ordenança de circulació els patinets elèctrics a Barcelona inclou un règim sancionador amb multes segons la gravetat de la infracció. Per als casos lleus, és de fins a 100 €, fins a 200 per als greus, i fins a 500 en els que siguin molt greus.

 • Conduir fent ús del telèfon mòbil es pot sancionar amb una multa de 200 €.
 • Utilitzar auriculars connectats a aparells receptors suposa 200 €.
 • Està prohibit circular per les voreres i zones reservades per a vianants. Es pot sancionar amb 200 € de multa, sempre seguint els matisos que estableixin les ordenances municipals.
 • Els patinets són aptes per transportar una única persona. Se’n pot sancionar un ús diferent amb 100 € de multa.
 • No circular amb l’enllumenat adequat ni peces de roba reflectores a les nits pot motivar una sanció de 200 €.

A més a més, la darrera instrucció transitòria de la DGT, relativa a aquest tipus de vehicles, indica que els seus conductors estan obligats a sotmetre’s a les proves d’alcohol i de drogues i, en cas de sobrepassar les taxes permeses, poden ser sancionats amb els mateixos imports amb què se sancionarien en cas que conduïssin qualsevol altre vehicle: de 500 a 1.000 € en funció de la taxa d’alcohol o una multa de 1.000 € en cas que hagi consumit drogues. En aquests supòsits, a més a més, el VMP (vehicle de mobilitat personal) s’immobilitzarà.

Parcs: només hi poden passar els de tipus A i B, a 10 km/h com a màxim. Els de transport de mercaderies podran accedir-hi si hi ha guinguetes en què hagin de carregar i descarregar.

Quins vehicles regula la normativa a Barcelona?

L’Ajuntament de Barcelona inclou en la regulació els vehicles de mobilitat personal, tot tipus de ginys, entre els quals els coneguts patinets elèctrics, de diverses característiques, i els cicles de més de dues rodes, que agrupa per tipus segons el pes i les mides.

 • Tipus A: inclou rodes, plataformes d’una o dues rodes i patins i patinets elèctrics lleugers. Tenen un pes màxim de 25 kg i una llargada que no pot ser superior a un metre.
 • Tipus B: en aquesta categoria es troben les plataformes i patinets elèctrics més grossos. Pesen, com a màxim, 50 quilos i no poden fer més d’1,9 metres de llargada.
 • Tipus C: aquest grup es divideix en tres subcategories: la primera (C0), per als cicles de més de dues rodes per a ús personal amb un cistell de grans dimensions; la segona (C1), reservada als destinats a alguna activitat d’explotació econòmica; i la tercera (C3), per als que es fan servir per al transport de mercaderies. En tots tres casos, el pes màxim és de 500 kg i el límit de llargada, de 3,1 metres.
Infografia sobre els tipus de ginys elèctrics

Per on puc circular segons l’ordenança del patinet elèctric a Barcelona?

Segons el tipus de vehicle s’estableixen unes restriccions concretes. En general, però, han de circular prioritàriament pel carril bici i, en canvi, tenen prohibit anar per la vorera. Tot i això, si fa més de 4,75 metres d’amplada i n’hi ha tres de lliures, els vehicles de transport de mercaderies hi poden accedir per fer la càrrega i descàrrega. Pel que fa a la resta de vies, es fixen les restriccions següents:

I si és un vehicle d’explotació comercial?

Aquests tipus de vehicles tenen unes condicions especials si se’n treu un rèdit econòmic, ja sigui per a una finalitat turística o d’oci amb ànim de lucre. En aquest supòsit, per exemple, és obligatori l’ús del casc en tots els tipus, també en els lleugers. Una altra de les normes que canvien és que els grups han d’anar acompanyats obligatòriament d’un guia.

Pel que fa a l’àmbit per on poden circular, el tenen restringit. Només poden desplaçar-se per les rutes marcades per l’Ajuntament de Barcelona en diversos districtes de la ciutat. Segons dades de l’Ajuntament, entre el gener i el juliol d’aquest any s’han posat prop de 2.800 multes per circular fora de les rutes marcades a Ciutat Vella.