1. Connexió al sistema electrònic

Les estacions han des disposar d’un dispositiu per llegir el sistema electrònic, o dit d’una altra manera, el sistema de diagnòstic a bord (OBD). Amb aquesta prova es pot detectar l’estat d’elements com ara el sistema antibloqueig de frens, l’estabilitat, els coixins de seguretat, el regulador de velocitat i els pretensors del cinturó de seguretat. També es podrà comprovar si s’ha falsificat el control del quilometratge.

2. Control d’emissions

La tecnologia ha avançat prou com per fer proves exhaustives d’emissions de gasos. Els sistemes nous permeten detectar si s’ha comès frau amb els filtres de partícules o bé s’han col·locat trampes. Ara bé, només es comprovaran els nivells d’emissió de CO2 i no els de NOx perquè és el que demana la normativa, de moment.

3. Sense defectes lleus

Els vehicles que passin la ITV no podran tenir defectes lleus. La prova serà favorable o bé desfavorable. Els barems es tornen, doncs, més exigents.

4. Es podrà triar la segona estació

Si el vehicle té defectes i cal repetir la revisió els usuaris podran triar la segona estació, mentre que fins ara calia tornar a l’estació inicial. En aquests casos només es podran revisar els defectes ja detectats i no se’n podran detectar de nous.

5. Un mes abans

Els usuaris podran passar la ITV fins a un mes abans que s’acabi el termini sense que això afecti la data de la inspecció següent. Amb aquest canvi es vol evitar que els usuaris esperin fins a la data límit per fer la revisió.

6. Més formació del personal

Els inspectors hauran d’actualitzar la formació com a màxim cada tres anys amb cursos presencials o bé en línia. Els candidats a inspectors hauran d’acreditar la titulació de tècnic superior en automoció o tècnic en electromecànica de vehicles automòbils, o bé titulacions similars.

7. Millor amb l’assegurança

Els vehicles han d’estar assegurats. Tot i que no és obligatori presentar el document que n’acredita el pagament, sí que és recomanable. Durant la inspecció els tècnics creuaran les dades del vehicle per veure si està assegurat. En cas que aquest sistema no funcioni el full de pagament serà útil per estalviar-se un segon viatge a l’estació d’ITV.

8. Vehicles històrics

Els vehicles es consideren històrics a partir dels 30 anys de la primera matriculació en lloc dels 25 anys que calien fins ara.

9. El preu

Per a la nova ITV caldrà actualitzar la maquinària i revisar les instal·lacions de les estacions. També hi haurà personal més format. Encara es desconeix si tot plegat farà augmentar els preus de les revisions, que són competència de les comunitats autònomes.

10. Més europea

Tots els canvis volen apropar l’estat del parc automobilístic als estàndards europeus. Per això, quan es compri un vehicle a altres països de la Unió Europea no caldrà passar la ITV per poder-los matricular a Espanya perquè es reconeixeran els certificats expedits als altes països membres.