La cara nord de Collserola

El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) ha estat aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya aquest dimarts, 6 d’abril, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Un pla per protegir tota la serra de Collserola

El PEPNat, redactat i aprovat provisionalment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i ratificat aquest dimarts per la Generalitat de Catalunya, servirà per gestionar la totalitat del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) de Collserola.

L’objectiu principal del pla és garantir la màxima protecció i conservació d’aquest espai natural, de gran importància tant per a Barcelona com per a la resta de municipis de l’àrea metropolitana, un gran pulmó verd que ofereix benestar i salut a la població metropolitana.

Els objectius del PEPNat

Per a l’execució del pla es defineix un model basat en dos eixos fonamentals: la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics.

Entre els objectius més importants del PEPNat, trobem la preservació i millora dels valors ambientals, apostant per la màxima protecció del parc i millorant la connectivitat i la conservació dels elements de valor ecològic.

S’aposta també per minimitzar l’efecte barrera provocat per les infraestructures, com ara carreteres, línies ferroviàries o instal·lacions per al transport de l’energia, i es potencien i s’adeqüen els passos per a la fauna en punts estratègics, com ara la riera de Vallvidrera o el torrent de Batzacs, corredors naturals que serviran per fomentar que la fauna pugui circular i no quedar isolada.

A més a més, es crearà un espai de transició entre les zones naturals i urbanes, que servirà per trobar l’equilibri entre el món natural i l’urbà en el qual seran compatibles els usos lúdics amb la preservació dels valors naturals. 

Tant és així que s’incrementaran els espais lliures en més de 700 hectàrees mentre que es reduirà en 400 hectàrees el sòl destinat a infraestructures viàries i equipaments.

Gran dia per a un dels pulmons verds de casa nostra, que preserva i millora el seu present i garanteix el seu futur. Collserola és un indret d’esbarjo, però per damunt de tot és un espai natural fràgil i d’alta importància ecològica.