L’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) elaboren, des de fa uns mesos, uns mapes de dades ambientals de qualitat de l’aire. Es tracta d’una eina de visualització dels nivells de contaminació de l’aire i que es pot consultar per trams de carrer.

Les dades mostren l’exposició anual a partícules PM10 i a NO2, dos dels principals contaminants que afecten la salut dels veïns i de Barcelona. També s’hi poden trobar dades de qualitat acústica.

Com s’elaboren els mapes de contaminació?

Aquests mapes s’elaboren a partir del model d’immissions de l’Ajuntament de Barcelona i de les mesures reals de la xarxa de vigilància, de la unitat mòbil de control atmosfèric i de campanyes amb difusors passius de NO2.

El resultat és un mapa d’alta resolució de la contaminació atmosfèrica de la ciutat per NO2 i partícules PM10 per a cadascun dels trams de carrer de la ciutat i que aquests dies ens pot ser especialment útil, tenint present que estem a les portes d’una nova intrusió de pols sahariana que facilitarà l’increment de les PM10.