El Servei Meteorològic de Catalunya defineix l’índex ultraviolat (UVI) com la mesura de la intensitat de la radiació solar a la superfície terrestre tenint en compte els efectes eritemàtics (de cremada) que produeix sobre la pell humana.

Hi ha diferents factors que condicionen l’incidència de la radiació solar sobre de la ciutat i, per aquest motiu, l’UVI es mou entre cinc categories d’exposició, diferenciades per nombres enters i colors diferents. Com més elevat sigui el valor de l’índex, major és el potencial de la radiació per produir danys a la pell i als ulls i menor és el temps necessari perquè es produeixi.

Factors que determinen l’UVI

L’angle solar és un dels paràmetres que determina que l’índex ultraviolat sigui major o menor. A l’estiu, quan l’angle solar és major, l’UVI acostuma a ser entre alt i extrem a bona part de Catalunya.

Un altre paràmetre important que té incidència amb el grau d’UVI que ens afecta és la latitud de la regió on ens trobem, així com l’ozó estratosfèric, la reflexió de la Terra, la dispersió dels aerosols i els gasos o l’altitud que facilita que l’UVi augmenti entre un 11-14 % per cada quilòmetre.

La nuvolositat també hi té incidència: l’UVI disminueix amb la nuvolositat, per tant, quan hi ha previsió de nuvolositat aquest UVI màxim pot baixar. La previsió meteorològica influeix, doncs, en el valor final previst de l’UVI.

El Servei Meteorològic de Catalunya, en conveni amb la Universitat de Barcelona, calcula diàriament l’índex UVI i ho mostra a la seva pàgina web. L’índex UVI pot ser baix (1-2), moderat (3-5), alt (6-7), molt alt (8-10) o extrem (més de 10).

Índex UVI a les 15 h del dia 19 de juliol de 2021. Font: CMI

L’UVI alt facilita les cremades cutànies

Els rajos ultraviolats es divideix en les bandes A, B i C: l’espectre electromagnètic de la banda A és el responsable del bronzejat, mentre que la part de l’espectre B i C és nociva i fa que ens puguem cremar. És per això que és imprescindible protegir-se bé i posar-se crema solar.

L’UVI es va definir i estandarditzar sota la col·laboració de diferents institucions internacionals, com l’Organització Mundial de la Salut i l’Organització Meteorològica Mundial. El resultat és una presentació uniforme de l’UVI arreu del món que permet la comparació de números i colors.