vista des del mar del front marítim i l'Hotel W

L’informe A tota costa, elaborat per Greenpeace i l’Observatori de la Sosteniblitat, avalua per primera vegada l’estat de la costa espanyola i analitza el grau de pèrdua de béns i serveis ambientals dels 10 primers quilòmetres de la franja litoral. L’estudi conclou que el 80 % dels recursos ambientals que proveeix la costa estan degradats després de 30 anys d’urbanització massiva.

Concretament, l’estudi indica que en els últims 30 anys -des de l’aprovació de la Llei de costes del 1988-, la superfície de costa urbanitzada s’ha duplicat, passant de 240.000 a 530.000 hectàrees, la qual cosa suposa que un 13,1 % del litoral espanyol està urbanitzat enfront del 2 % de l’interior del territori estatal.

Catalunya és la comunitat amb més superfície costanera urbanitzada

Segons l’estudi, la urbanització del sòl i la destrucció dels seus ecosistemes varien entre les diferents regions i es concentren en determinades zones, especialment al Mediterrani i Atlàntic sud, on assoleix un 17,4 %, amb un pes especial de les províncies de Barcelona (40,9 %), Màlaga (26,2 %) i Alacant (28,5 %). L’estudi apunta que Catalunya presenta el major percentatge de superfície costanera urbanitzada, amb el 26,4 %, seguida del País Valencià (23,1 %) i Andalusia (15,4 %).

El benestar de la població, en risc

L’informe revela que la pèrdua més alarmant de serveis ambientals correspon a la superfície ocupada per cultius i pasturatges, principals generadors d’aliments. En total, s’han reduït un 13,1 %. Això, juntament amb l’expansió de les zones urbanes i l’augment de la construcció a peu de platja, indica un canvi en l’activitat econòmica i d’usos del sòl que es caracteritza per un abandó de les activitats agràries lligades al món rural, a favor d’una economia basada en el turisme massiu.

Per revertir la situació, l’ONG proposa elevar la consideració política de la protecció del medi ambient i la biodiversitat; augmentar el nombre d’àrees protegides en el litoral considerades clau per detenir el procés de degradació de la costa i assegurar el bon funcionament dels ecosistemes, i desenvolupar una planificació integral del litoral per sobre de l’escala municipal orientada cap a la conservació dels ecosistemes i on es considerin els impactes del canvi climàtic.