sisimic

Les estacions de la xarxa sísmica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) han constatat una reducció significativa del soroll sísmic, és a dir, del moviment del sòl, degut a l’activitat humana des de l’inici de l’emergència per la pandèmia de la covid-19.

Aquesta és una dada més que permet copsar el grau de compliment del confinament. La xarxa sísmica de l’ICGC registra tant els terratrèmols com l’anomenat soroll sísmic, que és el moviment del sòl, tant si té l’origen en un fet natural (marees, vent, pressió atmosfèrica) com si és causat per l’activitat humana (pas de vehicles, obres, activitat industrial). Aquest darrer es coneix com a soroll sísmic d’origen antròpic i està directament relacionat amb el grau d’activitat humana.

Millor detecció

A banda de ser un indicador més per seguir l’evolució del confinament, la reducció del soroll sísmic antròpic incrementa la qualitat dels enregistraments que fan les estacions. Tot i que els sismes es detecten igualment quan el soroll és l’habitual, la seva disminució incrementa la qualitat del senyal i facilita la detecció de petits terratrèmols que es puguin produir a prop de zones urbanes. Així, els resultats són més acurats.