Foto: Pere Lluís Donoso

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat el Butlletí anual d’indicadors climàtics, que avalua l’evolució recent (1950-2018) del clima a Catalunya i conclou que la temperatura mitjana d’estiu ha augmentat 2,5 ºC . Una altra conclusió interessant és que els 10 anys més càlids de la sèrie climàtica s’han donat durant els darrers 25 anys. Per altra banda, la precipitació no mostra cap tendència climàtica clara, encara que sí que constata que l’any passat, el 2018, va ser el segon any més plujós des de mitjans del segle XX.

Dins l’estudi d’aquestes variables climàtiques per a tot el territori català s’han tingut presents els observatoris més històrics dels país, el de l’Observatori de l’Ebre (1905-2018) i l’Observatori Fabra (1913-2018).

Evolució de la temperatura des del 1950

A Catalunya es pot afirmar que la temperatura mitjana anual per al període 1950-2018 ha augmentat clarament a un ritme de 0,25 ºC cada decenni. És més important l’ascens si ens fixem amb la temperatura màxima anual, que ha augmentat 0,31 ºC cada decenni. Per contra, l’augment de temperatura mínima anual és inferior, de 0,19 ºC. Així, es conclou que totes les estacions de l’any presenten una tendència estadísticament significativa a l’augment, però és molt més elevat a l’estiu.

Evolució de la pluja des del 1950

El comportament de la precipitació no és tan clar, ja que mostra un valor mitjà sense significació estadística, concretament del -1,4 % cada decenni. L’única estació de l’any amb una tendència pluviomètrica més destacada és l’estiu, amb una disminució de pluja del 5,5 % cada decenni.

Un altre índex climàtic significatiu és l’evolució de l’índex de precipitació estàndard, que permet fer el seguiment de la sequera pluviomètrica. Aquest anàlisi s’ha fet per un període més recent, concretament des del 1971 fins al 2018, i hi ha dos resultats importants: la severitat de les sequeres ha augmentat al conjunt del país i els períodes humits són menys extensos i intensos.

Temperatura de l’aigua del mar

L’anàlisi de les variables marines determina que la temperatura de l’aigua del mar ha augmentat a un ritme de 0,3 ºC cada decenni per al període 1974-2016 i segons les dades a l’Estartit, que és la sèrie climàtica més llarga amb aquesta variable. Per altra banda, també s’ha detectat un augment del nivell del mar de 3,3 cm/decenni en els darrers 29 anys. Aquest any, però, a Barcelona vivim l’inici d’estiu amb la temperatura de l’aigua del mar més freda dels darrers 13 anys.