Estació de vigilància de la contaminació atmosfèrica

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat l”Anuari de qualitat de l’aire a Catalunya’, corresponents a l’any 2019. Afirmen que la gran majoria de contaminats regulats es troben per sota dels nivells permesos, menys els registres de diòxid de nitrogen, partícules en suspensió (PM10) i ozó (O3).

També s’hi destaquen dues estacions de trànsit intens, a la mateixa ciutat de Barcelona. Són les que superen els límits legals de diòxid de nitrogen.

La novetat del nou anuari són les mesures de pluja àcida, que indiquen el grau d’acidesa de la pluja, en funció dels compostos presents a l’atmosfera. El pH mitjà de les mostres de les estacions durant  l’any 2019 va ser superior a 7,00 i, per tant, és alcalí.

Tres períodes amb nivells alts de contaminació

És sabut que les dinàmiques atmosfèriques faciliten o dificulten la dispersió de la contaminació que generem. El 2019, segons les dades públiques, es van registrar tres períodes amb nivells elevats de contaminació en els quals la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic va haver d’activar alguns dels avisos que formen part del protocol d’episodis ambientals. Totes tres situacions van estar relacionades amb intrusions de pols africana, que fan elevar el nivell de partícules en suspensió (PM10) en l’aire. Un d’aquests avisos es va emetre entre finals de febrer i principis de març, un altre entre finals de juny i principis de juliol i el darrer va ser el desembre passat .

Si ens fixem amb els metalls pesants, s’observa com l’arsènic, el cadmi, el níquel i el plom, igual que el benzè, el clor, el clorur d’hidrogen, el benzopirè, el PM2,5 (partícules fines), el diòxid de sofre, el sulfur d’hidrogen i el monòxid de carboni, mostren nivells de concentració que compleixen els objectius de qualitat de l’aire de la normativa.

Per contra, mostren incompliments dels objectius de qualitat de l’aire el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules PM10 i l’ozó troposfèric (O3). El 2018 en van ser quatre, malgrat que les condicions meteorològiques eren millors per a la dispersió de contaminats, ja que el 2018 va ser plujós, amb episodis importants de vent i, per contra, el 2019 va ser un any càlid i sec.

Tendència a la millora a la conurbació de Barcelona

Pel que fa a l’NO2, es manté la tendència a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona, que és l’àrea on habitualment els nivells són més elevats de Catalunya. De fet, igual que al 2018, s’han repetit dues úniques superacions del valor límit anual d’aquest contaminant en dues estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), de trànsit intens, i situades a la ciutat de Barcelona. Es tracta de l’estació de l’Eixample i la de Gràcia – Sant Gervasi.

Respecte a l’any anterior, s’observa que els nivells d’NOes mantenen similars en general, tret de les estacions de la ciutat de Barcelona i alguns municipis de la metròpolis, on s’aprecia un lleuger descens. De fet, no es va haver de declarar cap episodi d’alta contaminació per diòxid de nitrogen en tot el 2019.

L’ozó troposfèric es dispara a l’estiu

L’O3 troposfèric va superar el 2019, en diverses ocasions, el llindar que obliga a l’administració a informar-ne a la població. Concretament, en 122 ocasions. El valor objectiu per a la protecció de la salut de les persones es va superar en set punts de mesurament, i el valor objectiu per a la protecció de la vegetació en 22 punts.

Els nivells d’O3 són molt variables al llarg de l’any i també d’un any a un altre perquè la seva formació depèn molt de la meteorologia. Els anys més calorosos i amb més radiació solar és quan es registren nivells més elevats. Cada any se supera el llindar en algunes estacions, especialment de tipus rural. Enguany s’ha dut a terme, un any més, la campanya de vigilància dels nivells d’O3 des del dia 15 de maig al 15 de setembre.