detingut home abús dona burunganga

L’Ajuntament de Barcelona ja ha obert les inscripcions per presentar-se a dues de les convocatòries d’oposicions a Barcelona pel 2019: de les 300 places d’agents de la Guàrdia Urbana i per a 121 places de mestres dels centres adscrits al Consorci d’Educació de Barcelona.  La convocatòria estarà oberta fins al 2 d’abril.

300 places per ser agent de la Guàrdia Urbana

Aquests dies l’Ajuntament ha ofert fins a 300 places d’agent de la Guàrdia Urbana, unes 233 d’accés lliure i 60 per mobilitat entre cossos.

Requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola
 • Posseir el títol de graduat en educació secundària o cicle formatiu de grau mitjà
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic
 • Alçària mínima de 160 cm les dones i 170 cm els homes
 • No haver estat condemnat per cap delicte
 • Posseir el permís de conduir de vehicles de les classes B i A2
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada

Com funcionarà?

El procés selectiu constarà de les tres fases següents:

  1. Fase d’oposició: aquesta fase consta de fins a sis proves obligatòries i eliminatòries. La primera és una prova de cultura i teoria. Serà tipus test i hi haurà una part de cultura general i un altra de relacionada amb les preguntes del temari. Aquells que superin aquesta primera prova amb més de sis punts podran optar a fer el test d’aptitud. És un test que valorarà la capacitat intel·lectual i els processos de raonament de les persones aspirants. La prova té caràcter eliminatori. La tercera serà una prova de català per demostrar que es té el nivell B2. Les persones aspirants que hagin superat les tres proves anteriors seran ordenades de major a menor puntuació. Només passaran a la fase següent les primeres 900 persones amb millor nota. Els escollits hauran de passar una prova que consta de tres exercicis físics que tenen per objecte comprovar, entre d’altres, la força estàtica màxima, la potència aeròbica màxima i l’agilitat de les persones aspirants. L’últim examen consistirà en la realització de tres qüestionaris i una entrevista que mesuraran els trets de personalitat. Els aspirants també hauran de passar unes proves mèdiques.
  2. Fase de formació: un cop passades totes les proves comença un període de formació a l’Escola de Policia de Catalunya.

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Oposicions a Barcelona 2019: totes les places a l’Ajuntament” style=”flat” shape=”square” color=”pink” size=”lg” align=”center” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-arrow_forward” css_animation=”none” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fbeteve.cat/economia/oposicions-ajuntament-barcelona-2019-oferta-publica/|||target:%20_blank|” css=”.vc_custom_1542209372527{margin-top: 10px !important;margin-right: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 10px !important;}” el_id=”caixa-vermella”][/vc_column][/vc_row]

121 places de mestres del Consorci d’Educació de Barcelona

L’Ajuntament ofereix un total de 121 places distribuïdes en diverses especialitats que especifiquem a continuació:

Requisits:

   • Tenir la titulació de mestre o el grau corresponent
   • No haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals
   • No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública

Com funcionarà?

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Àrea de Recursos Humans i Organització del Consorci farà pública una llista provisional de persones admeses i excloses. Aquesta informació es publicarà al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Després començarà el procés selectiu, que constarà de dues fases:

   1. Fase d’oposicions: constarà de quatre proves. Hi haurà una prova de coneixement de llengua catalana i una altra de castellana, així com de coneixements específics i d’aptituds pedagògiques, que consisteix a presentar una programació didàctica. De moment es desconeix el dia que es faran les proves, però sí que se sap que per passar a la fase següent es necessita treure un mínim de cinc punts.
   2. Fase de concurs: no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats fent ús del full d’autobarem que es presentarà conjuntament amb la programació didàctica. En aquest full els aspirants al·legaran tots els mèrits que considerin oportuns, segons el barem que publiquin en la convocatòria de les oposicions. Podran obtenir un màxim de 10 punts.

Un cop acabades aquestes fases se’n donaran a conèixer els resultats. Entraran aquells que obtinguin millor puntuació, que iniciaran llavors una fase de formació pràctica selectiva. La durada de la fase de pràctiques és de sis mesos, comptats des de l’endemà de la presa de possessió, però amb un període d’avaluació mínim de tres mesos d’activitat docent.