Divendres passat, una de les notícies del dia era que la taxa d’atur a Espanya havia baixat per primera vegada des de 2007. És la dada que s’extreia de l’Enquesta de Població Activa (EPA), publicada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Les xifres apuntaven a un descens de l’atur a tot l’Estat fins al 19,79% entre el mesos de juliol i setembre. Però les dades que publica avui el Ministeri de Treball són molt diferents: segons l’INEM, al conjunt d’Espanya l’atur s’ha incrementat en unes 68.000 persones durant el mes d’octubre, i ara el nombre total d’aturats supera els 4.085.000.

¿Com es pot entendre, doncs, que l’EPA parli d’una disminució de l’atur, mentre que el Ministeri de Treball afirma que s’ha incrementat? Hi ha dues raons. En primer lloc, l’EPA és una enquesta i, per tant, les seves dades no són tan exactes com les del Ministeri de Treball, que es basa en el nombre d’inscrits a l’INEM. En segon lloc, les dues anàlisis no fan referència al mateix període de temps: l’Enquesta de Població Activa pren les dades d’ocupació del mes de juliol al mes de setembre, mentre que les dades del Ministeri fan referència únicament al mes d’octubre. Per tant, és normal que l’EPA registri una disminució de l’atur, ja que l’estiu és un dels moments en què es creen més llocs de treball com a conseqüència del turisme.