La pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors de Barcelona entre el 2010 i el 2015 va ser d’un 6,5 %, una davallada major que la registrada a Catalunya (-6,1 %) i a Espanya (-5,5 %). Pel que fa al tipus de contracte, ho han notat més els treballadors amb contractes temporals o jornades parcials. Per franges d’edat, els salaris dels joves de fins a 24 anys han baixat un 22,5 %.

L’informe també destaca grans diferències entre els salaris dels treballadors de diversos sectors. El que registra els sous més alts és el de les finances i assegurances, que cobren més de 55.000 euros, mentre que a l’altre extrem trobem els treballadors de l’hostaleria, amb un salari que se situa al voltant dels 14.000 euros.