De fet, el text aprovat avui pel Consell de Ministres no convenç ni sindicats ni patronal, tot i que el Govern espanyol assegura que parteix del principi d’acord al qual van arribar les parts abans de trencar les negociacions. A més, l’executiu ha introduït canvis fins a l’últim moment per apropar-se al posicionament empresarial: el temps per negociar un nou conveni un cop l’anterior hagi esgotat la vigència s’ha rebaixat dels 20 mesos inicialment previstos fins a un termini màxim d’entre vuit mesos (per als convenis de fins a dos anys) i 14 mesos (per a la resta). Si passat aquest temps empresa i treballadors no arriben a un acord, hauran d’acudir a mecanismes de mediació, com ara l’arbitratge vinculant.

Negociacions més àgils

Segons el ministre de Treball, Valeriano Gómez, es tracta d’introduir una “nova dinàmica de negociació” entre empresa i treballadors, més flexible i més àgil per adaptar-se a la realitat canviant de cada sector. Per a això es redueix a la meitat l’actual termini de sis mesos per denunciar un conveni (qualsevol de les parts podrà posar fi a l’acord vigent avisant només amb tres mesos d’antelació. A partir d’aquí, s’estableix en un mes el temps màxim per constituir la comissió negociadora del nou conveni. El Govern no ha accedit a les pressions dels empresaris per acabar amb la ultraactivitat, és a dir, la renovació automàtica d’un conveni caducat davant la manca d’acord per renovar-lo. Valeriano Gómez creu que si la negociació parteix des de zero cada cop que s’inicia un nou conveni, els treballadors estarien perdent massa drets.

Defensa de la negociació col·lectiva

Tots els convenis laborals hauran d’incorporar mesures per afavorir la competitivitat i adaptar-se millor a les circumstàncies econòmiques i laborals. Aquestes mesures seran les que vulguin pactar empresa i sindicats, a més d’una que ja introdueix de forma general el reial decret: almenys el 5% de les hores de feina anuals d’un empleat podran distribuir-se de forma “irregular” segons s’escaigui a les necessitats de producció de l’empresa.

Una altra novetat és que els convenis d’empresa, encara que siguin d’abast autonòmic o estatal, tindran prioritat sobre els provincials pel que fa a salaris, jornada, funcions i trasllats. El ministre de Treball espera que, d’aquesta manera, cada cop més empreses tinguin conveni propi i que no sigui tan habitual regir-se per convenis provincials pactats en processos menys participatius.

El Congrés pot modificar-ho

Es tracta, segons el ministre Gómez, de mesures urgents per aportar més flexibilitat a les empreses i crear ocupació sense que els treballadors perdin seguretat. Aquest caràcter urgent de les mesures fa que s’aprovin com a reial decret-llei, que entrarà immediatament en vigor encara que després el debat parlamentari pugui acabar introduint-hi modificacions en convalidar-lo com a llei.