El 40% d’empreses han tingut problemes per cobrir llocs vacants, segons l’enquesta de l’AQU de 2014. La queixa principal dels empresaris és la manca de competències, com la responsabilitat, la capacitat d’aprendre i el treball en equip. També la falta de titulació en àmbits concrets, seguit per les condicions laborals refusades pels aspirants. La crisi econòmica i l’elevat nivell d’atur no ha estat  impediment perquè molts candidats acabessin refusant les ofertes atenent a motius relacionats amb la disconformitat d’horari i/o sou.

El president de l’AQU, Joan Josep Moreso, creu que les principals dificultats les troben les empreses petites que busquen perfils molt concrets, sense disposar de plans de formació per als empleats. De fet, l’estudi revela que les empreses que més gent van contractat al llarg de l’any passat van ser empreses grans, amb un 60% de treballadors universitaris.

En aquesta línia també s’ha postulat Martí Casadesús, director de l’AQU, que considera que la formació va més enllà del servei a les empreses i que entre el 15% i el 20% de l’oferta de màsters s’actualitza prou sovint com per respondre a les necessitats del mercat.

Per solucionar els problemes en què es troben els empresaris, l’AQU proposa incloure pràctiques obligatòries a les empreses en tots els plans d’estudi, així com preveure més classes pràctiques, gestionar suport després de titular-se i fer cursos específics per cobrir les necessitats de les empreses.