Façana Ajuntament Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha activat el tràmit per tornar a cobrar l’impost de la plusvàlua però amb un mètode de càlcul nou. D’aquesta manera, s’adapta a la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que, a finals d’octubre del 2021, va anul·lar aquest impost tal com el cobraven els ajuntaments, tot i que va descartar poder-ne reclamar la devolució. La plusvàlua és l’impost que es paga quan es ven, dona o hereta un habitatge o un altre immoble.

L’impost s’ha d’autoliquidar de forma telemàtica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits. Per adaptar la recaptació de la plusvàlua a la sentència del TC, el Govern espanyol va aprovar un reial decret el 8 de novembre que recull el nou mètode de càlcul, que resulta de multiplicar el valor cadastral del sòl pel coeficient legal en funció del temps transcorregut entre l’adquisició i la transmissió.

A partir del 10 de novembre del 2021

Els contribuents també poden triar un altre mètode de càlcul, el de l’increment real (estimació directa), però no estarà disponible el tràmit virtual fins a l’1 de maig. En realitat, es podrà escollir el càlcul que sigui més favorable. L’impost l’hauran d’autoliquidar les persones que hagin venut, donat o heretat un habitatge a partir del 10 de novembre del 2021, data en què van entrar en vigor els nous mètodes de càlcul que recull el reial decret.

En el cas de les transmissions anteriors a aquesta data, caldrà que presentin una declaració per deixar constància i poder inscriure l’escriptura al Registre de la Propietat. L’Ajuntament està en espera que el projecte de llei sobre la plusvàlua municipal que està tramitant el Congrés dels Diputats resolgui la incertesa jurídica en aquests casos per saber com procedir.

182 milions previstos el 2022

La plusvàlua és el segon impost que aporta més ingressos a l’Ajuntament de Barcelona després de l’IBI. Per a aquest 2022, la previsió d’ingressos és de 182 M €, una quantitat que balla en funció del projecte de llei que s’acabi aprovant. L’any passat, el consistori va recaptar amb la plusvàlua 188,9 M €, molts més dels 157 previstos. El 2020, la recaptació va ser de 184,4 milions.