ajuda lloguer joves 2023

Els menors de 35 anys ja poden demanar l’ajuda al lloguer per a joves 2023 de fins a 250 euros. La Generalitat ha obert una nova convocatòria de subvencions que finalitzarà el 5 d’abril. El termini per presentar les sol·licituds ha començat aquest 23 de març. Vols demanar l’ajuda al lloguer per a joves del govern català?

Consulta tot el que has de saber sobre el bo per a joves, amb els requisits i els terminis per sol·licitar-ho.


Què vols saber sobre l’ajuda al lloguer per a joves 2023?


A qui s’adreça l’ajuda al lloguer 2023?

L’ajuda al lloguer va dirigida a joves de 35 anys o menys, empadronats a Catalunya i amb uns ingressos anuals inferiors als 23.725,79 euros. Els sol·licitants hauran de ser majors d’edat i els titulars d’un contracte de lloguer o d’una habitació que sigui el seu domicili habitual.

Terminis de l’ajuda al lloguer per a joves

El termini per demanar el bo jove per al lloguer es va obrir el 23 de març i finalitzarà el 5 d’abril del 2023.

Quin és l’import de la subvenció?

L’import bo jove per al pagament del lloguer varia en funció dels ingressos i de la zona on estigui situat el pis. L’import màxim de l’ajuda és de 250 euros i el mínim, de 20.

Requisits per sol·licitar el bo per al lloguer

La Generalitat ha establert diversos requisits que hauràs de complir per accedir a la subvenció per al pagament del lloguer. Són aquests:

 • Tenir entre 18 i 35 anys.
 • Viure a Catalunya.
 • Estar empadronat a l’habitatge.
 • Tenir uns ingressos que no superin els 23.725,79 euros.
 • No pagar un lloguer superior als 950 euros en el cas de Barcelona i l’àrea metropolitana i de 450 euros quan es tracti d’una habitació.
 • No rebre cap altra ajuda pel mateix motiu.
 • Estar al corrent de pagament del lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin: el pagador, el beneficiari i la mensualitat.
 • No tenir parentiu amb l’arrendador del pis. No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.
 • Estar al corrent dels pagaments tributaris amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

En el cas de les persones amb pisos compartits, se’n podran beneficiar de la subvenció tots els titulars del contracte que compleixin amb els requisits establerts pel govern.

Documentació per demanar l’ajuda al lloguer

Per demanar l’ajuda, juntament amb la sol·licitud, hauràs de presentat la següent documentació:

 • Document d’identitat
 • Justificant d’ingressos del sol·licitant i els membres de la unitat de convivència en edat laboral a través de la declaració d’IRPF, el certificat d’imputacions de l’Agència Tributària.
 • Llibre de família, si escau
 • Contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant
 • Rebuts de lloguer o cessió de l’any de la convocatòria al corrent de pagament fins a la data de presentació de la sol·licitud
 • Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte en què s’ha d’ingressar la subvenció.

On demanar el bo jove per al lloguer?

Si vols demanar l’ajuda de fins a 250 euros, només hauràs d’entrar al portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.