betevé

El Consell d’Administració de la companyia Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. Societat Privada Municipal –entitat gestora de la televisió i ràdio locals públiques de Barcelona i de la resta de mitjans de betevé-, en la seva sessió celebrada el dia 16 de novembre de 2020, va prendre l’acord de procedir a la convocatòria pública per a la selecció del Director/a de la societat, de conformitat amb allò previst a l’article 14.2 del Reglament d’organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona, aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal el 30 de maig de 2008 (BOPB núm. 136, del 6 de juny de 2008) i modificat per acords del mateix Òrgan del 25-07-14 (BOPB del 31-07-14) i del 23 de desembre de 2016 (BOPB del 30 de gener de 2017).

Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., Societat Privada Municipal, és l’entitat gestora dels serveis públics de televisió i ràdio locals de la ciutat de Barcelona i de la resta de mitjans de betevé.

Funcions
Són funcions del/de la Director/a d’ICB gestionar l’organització executiva de l’entitat i desenvolupar les seves funcions executives amb respecte a les decisions adoptades pel Consell d’Administració. En particular, correspon al Director/a executar el contracte-programa aprovat per la Junta General, adoptant les mesures necessàries per a l’íntegre acompliment del mateix.

Addicionalment li corresponen totes aquelles altres competències que li siguin atribuïdes per l’ordenament legal i pel que disposa la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya i el Reglament d’organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona aprovat en desenvolupament de l’esmentada Llei 22/2005.

Requisits / Perfil de les Candidatures

Disposar de formació i/o experiència acreditada en l’exercici professional i/o en la gestió de mitjans de comunicació.
Tenir coneixement dels idiomes oficials a Catalunya.
Es valorarà l’experiència en la direcció en el sector públic o privat, així com l’experiència professional en el sector audiovisual, multimèdia i xarxes socials.
Es valorarà, també, el coneixement d’altres idiomes.
Es valorarà l’experiència professional en lideratge i motivació d’equips humans.

Presentació de sol·licituds / candidatures
Les persones interessades podran presentar les seves sol·licituds a la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona (plaça Sant Miquel, Edifici Nou, planta tercera) fins al dia 18 de desembre de 2020, en horari comprès entre les 09:00 i les 17:00 h, en el model que es pot descarregar a les pàgines web de betevé i de l’Ajuntament de Barcelona.

La petició haurà d’anar acompanyada -en sobre tancat a l’exterior del qual hi figurarà la llegenda Documentació per a la participació en la convocatòria pública per a la selecció del Director/a de la societat “Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., Societat privada Municipal, segons acord del Consell d’Administració de data 16 de novembre de 2020- de la següent documentació:
i) currículum vitae amb l’acreditació dels requisits establerts a la convocatòria i el detall dels mèrits a valorar.
ii) proposta de model estratègic per a la gestió dels mitjans de betevé en els propers 6 anys, amb una extensió màxima de 15 pàgines a una cara
iii) una fotocòpia del DNI o document equivalent.

Altres informacions

Els candidats i candidates podran ser convocats a una o més entrevistes personals per tal que, durant un temps prudencial i sense que, en cap cas, tingui el caràcter de prova o examen, puguin exposar i defensar davant del Consell d’Administració la proposta de model estratègic que hagin presentat.

El/la candidat/a designat/da per ocupar la plaça convocada, subscriurà un contracte laboral d’alta direcció. La seva relació laboral quedarà regulada pel que s’estableixi en el contracte de treball i per la normativa aplicable.

El/la Director/a està sotmès al règim d’incompatibilitats aplicable als titulars dels òrgans directius de l’Ajuntament de Barcelona. Amb caràcter previ a la seva presa de possessió haurà de formular les declaracions de béns, activitats i causes de possible incompatibilitat previstes a l’article 14.6 del Reglament d’organització i funcionament abans esmentat.

Es vetllarà per la confidencialitat de la participació dels candidats/es que es presentin a aquest procés de selecció, fent-se públic exclusivament el nom del candidat/a escollit/da.


Barcelona, 16 de novembre de 2020
El Secretari del Consell d’Administració
Francesc Xavier Sánchez i Just