Moviment ‘freeze’

Les congelades, conegudes popularment com a ‘freeze’, consisteixen a aturar l’activitat que un està fent en un espai públic, con ja va passar a la plaça Reial, ara fa dos anys. La d’anit va titular-se ‘Congelats per l’art’ i, en aquesta ocasió, els visitants de cinc museus barcelonins van aturar-se durant tres minuts i continuar la visita en acabar.