Els vehicles de mobilitat personal no podran anar per la vorera ni ser duts pels menors de 16 anys

L'Ajuntament ja té enllestida la proposta per regular els anomenats vehicles de mobilitat personal. És a dir, els patinets elèctrics, els segways o els trixis. Per portar-los caldrà tenir sempre més de 16 anys. I en cap cas no podran circular per les voreres, sinó que hauran d'anar pels carrils bici, els carrers de plataforma única o directament per la calçada, en funció de les característiques tècniques. El govern municipal espera aprovar la nova ordenança durant el primer trimestre de l'any que ve.

La proposta de modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles es basa en la classificació d'aquesta mena de vehicles que ja es va aprovar el mes de maig, en funció de les característiques tècniques i dels riscos que impliquen per a la seguretat viària. Es divideixen en tres grans grups: l'A (els patinets i plataformes més petits), el B (els patinets elèctrics i els segways, majoritàriament), i el C (cicles de més de dues rodes), que se subdivideix en CO (ús personal), C1 (transport de persones) i C2 (transport de mercaderies).

En cap cas aquests vehicles no podran circular per les voreres. Només hi podran accedir puntualment els del tipus C2 per carregar i descarregar la mercaderia, en voreres de més de 4,75 metres. Tots podran anar pels carrils bici, sempre que no siguin massa amples i envaeixin el carril contrari, i per les plataformes úniques (és a dir, aquells carrers en què la calçada i la vorera estan al mateix nivell). Els de les categories A i B tindran permís per circular pels parcs públics. Els C2 ho podran fer pels carrers en què el límit de velocitat sigui de 30 km/h i els CO i els C1 també per les calçades de la xarxa no bàsica (és a dir, aquells carrers que tenen menys volum de trànsit i on el límit de velocitat és inferior als 50 km/h).

La proposta de nova normativa també preveu que per conduir qualsevol d'aquests vehicles s'haurà de tenir més de 16 anys i caldrà ser major d'edat, si s'utilitza per transportar passatgers. Hauran de dur casc homologat tots els conductors dels vehicles del tipus B i els del tipus A, només si serveix per a algun tipus d'activitat comercial. Sempre que els vehicles siguin de lloguer o s'emprin per a un ús turístic o amb ànim de lucre, les empreses propietàries els hauran d'inscriure en un registre municipal i els hauran de tenir assegurats. A més, tots els aparells, excepte els de tipus A, hauran de tenir llums, elements reflectors i timbre.

Els vehicles de les categories A i B hauran d'anar sempre amb un guia i els grups estaran limitats a, com a màxim, sis persones (sense comptar el guia). Els grups de, com a molt, dues persones i un guia podran circular lliurement, segons les limitacions que establirà la nova ordenança. Ara bé, si el grup és de més de tres persones (2+1), aleshores només podran circular per unes rutes concretes encara per determinar. La distància entre els grups, a més, haurà de ser de més de 50 metres.

El govern municipal obre la porta que els districtes més massificats per aquesta mena de vehicles puguin fer la norma encara més restrictiva. I que puguin limitar el nombre de negocis que es dediquen a llogar-los a través dels plans d'usos. La proposta de l'Ajuntament, a més, inclou un règim sancionador que establirà sancions de 100 euros (en el cas de les infraccions lleus), 200 euros (en el cas de les greus) o de 500 euros (molt greus).